top of page

金剛寫禪課程說明
文/見輝法師開示

諸位知識,諸位居士
金剛般若波羅蜜經寫經禪一系列的課程總計有24堂。
課程的目的是透過書寫,受持,讀誦金剛般若波羅蜜經修煉般若智慧。
每堂課分為三節進行:
讀誦靜心、經文講解、書寫金剛塔。
每位學員將累計持誦四十八部金剛經。聽聞一部金剛經開示,而且完成一部金剛經塔。

《金剛般若波羅蜜經》簡稱《金剛經》,為佛經般若部的總綱。出自600卷《大般若經》第577卷。
《金剛經》自東晉傳入中國到唐朝,共有六種譯本。
其中以鳩摩羅什大師所譯的金剛般若波羅蜜經最為流行,這也是本課程依據的法本。

《金剛經.持經功德分》裡說:「當來之世,若有善男子善女人,受持讀誦,為人解說,以佛智慧,悉知是人,悉見是人,皆得成就無量無邊功德。」可知修習此經的殊勝。

金剛經和禪宗的淵源非常深厚,五祖弘忍大師創立東山法門,普勸僧俗讀誦《金剛般若波羅蜜經》,也因此成就了六祖慧能大師的開悟因緣,改寫了中國禪宗史。
六祖慧能大師依據金剛般若的思想,建立起完整的禪宗修證體系。
六祖大師說:「善知識。若欲入甚深法界及般若三昧者。須修般若行。持誦金剛般若經。即得見性。當知此功德無量無邊。經中分明讚歎。莫能具說。此法門是最上乘。為大智人說。為上根人說。小根小智人聞。心生不信。」

禪院發起,千人寫經,百萬造塔的課程,希望在這個世界上有百萬金剛經塔,則能重現經中所說:「在在處處,若有此經,一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處,即為是塔,皆應恭敬作禮圍繞,以諸花香而散其處。」

如此殊勝的活動,祈請諸位菩薩們共同參與,開啟自性般若智慧,成就無邊的功德。 

bottom of page